Saturday, December 22, 2007

ALM

alma (s.f) själ

almanaque (s.m) almanacka, kalender

almoçar (v) äta luch

almoço (s.m) luch

almôndega (s.f) [pl. -s] köttbullar

alô (interj) hallo [svar i telefon]

alojamento (s.m) husrum

alongar (v) förlänga

alpinismo (s.m) [esporte {sport}] bergsbestigning

altar (s.m) altare

alteração (s.f) [pl. -ções] ändring; förändring

alterar (v) förändra, ändra

alternativa (s.f) alternativ

altitude (s.f) höjd

alto (adj) hög, lång

- alto! (interj) stopp!

altura (s.f) höjd

alugar (v) hyra, hyra ut

- para alugar { till uthyrning}

aluguel (s.m) [pl. aluguéis] uthyrning

aluno (s.m) elev

alvo (s.m) (adj) måltavla; syfte

Wednesday, November 14, 2007

ALF

alfinete (s.m)
knappnål
- agulha (s.f) nål
- agulha de costura (synål)
algarismo (s.m) siffra
algemas (s.f) handbojor
algo (pron.indef) [alguma coisa] något, någonting
- algo (adv) [um pouco] något, en aning, en smula
algodão (s.m) [ pl. -ões ] bomull
alguém (pron.indef) [ alguma pessoa] någon (en person)
algum (pron.indef) [
pl. alguns] {f. alguma} någon; några
- algum dia (en dag)
- de modo algum (inte alls)
alho (s.m) vitlök
- dente de alho (vitlökklyfta)
- cheirar alho (lukta vitlök)
ali (adv) [naquele lugar; naquele tempo/momento] där, där borta
aliança (s.f) [pacto, união] allians
- Anel de casamento/noivado (vigselring)
aliás (adv) [de outro modo, ou por outra; diga-se de passagem] annars, för övrigt; "alias"
álibi (s.m) [(Jur.) Alegação] alibi (om brott)
alicate (s.m) tång
alicerce (s.m) grund
alimentação (s.f) [pl. -ões] föda
alimentar (v) [verb 1:a konjungation] mata (ex: ger mat till barn)
alimento (s.m) [sustento, o que alementa] mat
aliviar (v) { tornar mais leve, suavizar; alcamar]
[verb 1:a konjugation] lindra, lätta, göra lättare, mildra
alívio (s.m) lättnad, lindringWednesday, November 7, 2007

AJ

ajuste (s.m) förlikning, justering

alamar (v) [assustar; sobressaltar-e] {verb 1:a konjugation} oroa, alarmera

alarme (s.m) [grito de alerta] alarm

- alarme de incêndio (brandalarme)

albergue (s.m) [hospedaria] härbärge, vandrarhem

álbum (s.m) [pl. álbuns] album

alcançar (v) [ chegar a ] {verb 1:a konjugation} nå, uppnå

alcance (s.m) [conseguir, obter] räckhåll, räckvidd

- ao alcance de todos (inom räckhåll för alla)

alce (s.m) älg

álcool (s.m) [pl. álcoois ] alkohol, sprit

alcoólatra (adj) alkoholist

alcoolizar (v) {verb 1:a konjugation} berusa

alcorão (s.m) Koranen

aldeia (s.f) by

alecrim (s.m) [arbusto aromático, {tempero}] rosmarin (krydda)

alegrar (v) {verb 1:a konjugation} glädja, göra glad, muttra upp

alegre (adj) [contente, satisfeito] glad

alegria (s.f) glädje

aleijado (adj) (s.m) krympling

além (adv) [mais adiante, (mais) longe ] där borta

- além de que (dessutom)

Alemanha (f.) Tyskland

alemão (adj) (s.m) [ pl. alemães, {alemã(-s) (s.f)}, {idioma (alemão (s.m))] tysk (man(alemão)), tyska (kvinna(alemã)), tyska(språk (alemão))

alergia (s.f) allergi

alérgico (adj) (s.m) [(s.f. -a)] allergisk

alerta (interj) (adv) (adj) [indicação de atenção ou vigilância; atentamente; vigilantemente]

- estar alerta (vara på sin vakt)

- estar de olho (se upp!)

alexia (s.f) [doença; dificuldade p/ ler] lässvårigheter

alfabeto (s.m) alfabet

alface (s.f) grönsallad

alfaiate (adj) skräddare

alfândega (s.f) tull

Thursday, October 25, 2007

AG

agredir (v) {bater em, espancar} [verb 3:e konjugation] anfalla, överfalla

agressão (s.m.) {pl. -ões} [insult, ofensa] angrepp, anfall

agressivo/a (adj) aggressiv

agrião (s.m.) {pl. -ões} vattenkrasse

agricultor (adj) (s.m) {pl.-es} [lavrador] lantbrukare, bonde

agricultura (s.m) lantbruk

agronomia (s.f) agronomi

agrônomo (adj) (s.m) agronom

agrupar (v) ordna, gruppera

água (s.f.) vatten

- água doce (sötvatten)

- água com gás (kolsyrattvatten)

- água mineral (mineralvatten)

- água potável (dricksvatten)

aguardar (v) [esperar] [verb 1:a konjugation] vänta på

aguardente (s.f) [cachaça] brännvin

agudo (adj) (m.) [gram. que denota intensidade (acento)] akut; vass {grammatik: akutaccenten}

agüentar (v) [sustentar; suportar; resistir] tåla, stå ut med

águia (s.f) örn {en fågel}

agulha (s.f) nål

ah! (interj) [ indic. de admiração, dor, etc] ah! å!

- ah sim? (jaså!)

ai (adv) [nesse lugar] där

- até ai (ända ditt)

ainda (adv) [até agora, até então, novamente; mais; além de; afinal] ännu, alltjämt; ytterligare

- ainda assim (ändå, trots allt)

- ainda bem (lyckligtvis)

- ainda agora (nyss)

aipim (s.m) [mandioca, macaxeira] kassava, maniok

aipo (s.m) selleri (grönsaker)

ajoelhar (v) [verb 1:a konjugation] knäböja

ajuda (s.f) [ação ou efeito de ajudar, auxílio] hjälp; bistånd

ajudante (adj) (m. e f.) medhjälpare

ajudar (v) [verb 1:a konjugation] hjälpa

ajustar (v) [verb 1:a konjugation] anpassa, justera

Thursday, October 18, 2007

AG

agarrar (v) gripa

- agarrar-se hålla sig fast

agasalhado (m.) (adj) [-a(f.), plu. -s] varm klädd

agasalhar (v) klä varmt

agasalho (s.m) varmt plagg

agência (s.f) agentur, byrå, kontor

- agência de turismo [turistbyrå]

- agência de viagens [resebyrå]

agenda (s.f.) anteckningsbok, dagordning

agente (adj) (s.m.) ombud, agent

- agente da passiva (grammatik)

ágil (adj) [(pl. ágeis), ligeiro, rapido] smidig, snabb

agilidade (s.f) vighet

agir (v) [ 3:e konjugation] handla, uppträda

agora (adv) nu

- até agora [hittills]

- agora mesmo [just nu, med detsamma]

agosto (s.m) [oitavo mês do ano] augusti { åttonde månader av året}

- Agosto [ portugisiska fråm Portugal med stor bokstav)

- Agosto [portugisiska fråm Brasilien med stor bokstav bara för att datera brev] t.ex.: Rio den 10 Agosto 2007 { Rio, 10 de Agosto de 2007}

agradar (v) [satisfazer] behaga, tilltala

agradável (adj) [ (pl. -eis), que agrada] behaglig, trevlig

agradecer (v) [demonstrar gratidão] visa sin tacksamhet för, tacka för

agradecido (adj) (m.) [f.-a)] tacksam

- - mal agradecido { otacksam}

agradecimento (s.m) tacksamhet

agrário (adj) [ relativo ao campo, à agricultura; agrícola; rural] jordbruk

Thursday, October 11, 2007

AE

aéreo (adj) luftig

aeróbica (s.f) gymnastik

aeroporto (s.m) flyplats

afastar (v) [apartar(-se), separar(-se)] avlägsna, {flyta på dig}

afastado (adj) avlägsen

afastamento (s.m) avlägsnande

afeição (s.f) [amor, amizade, afeto, estima, simpatia, apego] tillgivenhet

afegão (s.m) [pl. -ãos] afgansk

Afeganistão (m.) Afganistan

afiado (adj) vass {t ex kniv (faca/s), sax (tesoura/s)}

afiar (v) slipa

a fim de (prep) [para] för att

afinal (adv) [por fim, finalmente] äntligen, till slut

afinar (v) [tornar fino; hamonizar instrumento/s] stämma{instrument], justera, trimma

afinidade (s.f.) likhet, samstämmighet

afirmar (v) [declarar com firmeza ] påstå, försäkra

afirmativa (s.f.) [bekräftelse, jakande svar

afirmativo (adj) jakande, bekräftande

aflição (s.f) [(pl. -ões) agonia, angústia] lidande

afligir (v) [3:e konjugation] bedröva, plåga

afogar (v) [sufocar, asfixiar, abafar, sufocar-se] dränka; drunkna

afundar (v) sjunka, sänka

Wednesday, September 26, 2007

ADO

adormecer (v) [ pegar no sono {2:a konj}] söva, somna

adormecido (f.-a) (adj. e s.m) [plu. -s] sovande

adoção (s.f) [plu. -ões] adoption

adotar (v) adoptera

adotivo (f.-a) (adj)

- filho/a adotivo/a { adoptivson, -dotter, -barn}

adquirir (v) [ obter, conseguir, alcançar {3:e konj}] skaffa sig; anskaffa

- adquirir um hábito { en vana}

adrenalina (s-f.) [uma/s -s] adrenalin

adulação (s.f) [plu. -ões] smicker

adular (v) smickra; fjäska

adulterar (v) [falsificar, corromper; {cometer adultério} ] förfalska {begå äktenskapsbrott}

adultério (s.m) äktenskapsbrott

adúltero (adj. e s.m) [s.f. -a ] äktenskapsbrytare

adulto (adj. e s.m) [pessoa que atingiu a idade madura] vuxen människa

advento (s.m) [ vinda, chegada; { perídio das quatro semanas que precedem o Natal}] ankomst; { Advent}

advérbio (s.m) [{gramática} palavra invariável indicativo de circunstância, que serve para modificar um verbo, adjetivo, outro advérbio, ou conjuntos maiores (oração, perído] adverb {ett adverb kan var bestämning till ett adjektiv, ett verb, ett annat verb, en hel sats]

adversário (adj. e s.m) motståndare

adverso (adj) (m.) [contrário, oposto] motsatt

advertência (s.f) [aviso] underrättelse; påminnelse

advertir (v) [ avisar; {3:e konj. } ] varna, underrätta

advertido (adj) påmind, varnad

advocacia (s.f) [profissão de advogado] advokatyrke

advogado (f. -a) (adj. e s.m) advokat

- advogado de defesa ( försvarsadvokat)

advogar (v) försvara

Wednesday, September 12, 2007

ADJ

adjetivo (adj)(s.m) [que se ajunta; qualificativo, {grammatik: palavra que modifica o substantivo, indicando geralmente qualidade ou estado}] adjektiv {ett adjektiv betecknar en egenskap och svarar på frågan (en ordklass)}

adjunto (adj) (s.m) [unido; anexo, **{grammatik: modificador (do substantivo; adjunto adnominal; ou do verbo, do adjetivo, do advérbio ou de uma oração ou uma unidade maior adjunto adverbial)}] adjunto (adj) bifogad

administração (s.f) [pl. -ções] administration; styrelse

administrador(a) (adj) (s.m; f.) [-s] förvaltare, direktör

administrar (v) förvalta, styra, leda

admiração (s.f) [pl. -ções] beundran

admirador(a) (adj) (s.m; f.) [pl. -s] beundrare

admirado(a) (adj) förvånad, överraskad

admirável (adj) beundransvärd; underbar, fantastisk

admirar (v) beundra

admissão (s.f) [pl. -ões] [ação ou efeito de admitir; aceitação] medgivande, erkännande {intagning (i skola)}

admissível (adj) antaglig, godtagbar

admitir* (v) {aceitar, receber; concordar com; deixar entrar, acolher; tolerar; permitir; contratar (anställa, ge arbete åt) [3:e konjugation -ir] släppa in, ge tillträde åt

admitido(a) (adj) antagen; anställd

adoçante (adj) sötmedel

adoção (s.f) adoption

adoçar (v) söta, göra söt

adocicar (v) söta lätt

adoçado (adj), adocicado (adj) sötaktig

adoecer (v) [2:a konjugation -er] [ ficar doente] injukna, bli sjuk

adoentado(a) (adj) [enfermo] sjuklig

adoidado(a) (adj) [meio doido; amalucado] galen

adolescência (s.f) ungdomsålder, ungdom

adolescente (adj) (s.f) tonåring

adorar (v) dyrka

adorável (adj) [pl. -adoráveis] bedårande

Monday, September 3, 2007

AD

adaptar (v) [ajustar(-se); acomodar(-se)] anpassa; lämpa

adaptação (s.f) [adaptado/a/s] anpassning

adepto (s.m.) [pl. -s] anhängare

adequar (v) [acomodar(-se)] anpassa; lämpa

adequado (m.) (adj) [a(f), pl. -s] lämplig

aderir (v) [colar; ligar intimamente] ansluta sig till {till ett parti}; fastna

adesivo (adj) [-s] häftplåster

adeus (interj) avsked, farväl

- Adeus! {adjö!}

adiamento (s.m) [-s] uppskov

adiantadamente (adv) förväg

adiantado (s.m) (adj) försigkommen

adiantamento (s.m) förskott

adiantar (v) flyta fram, föra framåt; påskynda, lägga ut (pengar); ställa fram (klocka)

adiante (adv) före, framåt, fram

- adiante (interj) [à frente! / para a frente! / avante! ] fram!

- adiante de före

adiar (v) [transferir para outro dia] uppskjuta, försena

adição (s.f) [pl. -ções] addition, summering, tillägg

adicional (adj) (s.m) [pl. adicionais] extra, tillagd, tillsatt

adicionar (v) [juntar, acrescentar; efetuar a adição de] tillägga, addera, räkna ihop

adivinha (s.f) [enigma] gåta

- adivinha spåkvinna

adivinhar (v) [prever, prognosticar; predizer {spå]; supor, imaginar, descobrir] gissa, lösa gåta; spå

adivinho (adj) (s.m) [adivinhador] spåman

Tuesday, July 31, 2007

ACO

acompanhar (v) följa med

- acompanhando (s.m)* (adj)* (-s), följe, sällskap

- acompanhante (adj) (-s) sällskap med

aconselhar (v) råda

- aconselhador (adj) (s.m) (-es) person som ger råd, rådgivande, rådgivare

- aconselhamento (s.m) (-s) råd

acontecer (v) [2.a konjugation -er] hända, förekomma, ske, inträffa

- acontecido (adj) (s.m) (-s) händelse

- acontecimento (s.m) (-s) [evento] evenemang; händelse, något som händer, tilldragelse

acordar (v) [despertar] väcka; vakna

- acordado/a (-s) (m. e f.) (adj) vaken

acordo (s.m) avtal, överenskommelse, uppgörelse

acostumar (v) vänja (sig)

- acostumado van

acreditar (v) [crer] tro

acrescentar (v) [anexar, aumentar, ajuntar, adicionar ] tillägga, öka

açúcar (s.m) [pl. -res] socker

- açucarado (adj) söt

acusação (s.f) [pl. -ções] anklagelse

acusado/a (adj) (-s) anklagad person

acusar (v) anklaga, beskylla

P.S. ** ord som kan vara {s.m (=substantiv. maskulinum)} och {adj (=adjektiv)}

Thursday, July 19, 2007

AC

acentuar (v) betona

acerca de (prep) [sobre; a respeito de] om, angående

acerola (s.f)[pl. -s ] frukt {från samma familj som körsbär}

acertar (v) ställa rätt

acerto (s.m)[pl. -s ] [ação ou efeito de acertar] rätt

acessível (adj) [ pl. -eis] tillgänglig; åtkomlig

acesso (s.m) [pl. -s ] tillträde

acessório (adj) [pl. -s] tillbehör

achado (adj) [pl. -s ] hittad, funnen

achar (v) [encontrar (-se); descobrir] finna, hitta [ inventar; pensar; supor; considerar] tycka, anse, mena

- achados e perdidos [pl.] hittegods

acidentado[f. -a] (adj) [pl. -s] kuperad; backig; ojämn [pt synon. ferido ] skadad

acidental (adj) [pl. -ais ] tillfällig

acidente (s.m) [pl. -s] [imprevisto; desatre] olycka; tillfällighet

acidez (s.f) surhet, syrlighet

ácido (adj) [pl. -s] [azedo] sur; syrlig; syra

- ácido carbónico (kolsyra)

- ácido cítrico (cintronsyra)

acima (adv) [para cima] ovanför, uppåt, högt upp

(prep) ovanpå, ovanför, över

- acima de tudo (framför allt)

acne (s.f) [espinha/-s] finne (finnar)

aço (s.m) [pl. -s] stål

- aço inoxidável ( rostfritt stål)

acolher* (v) [receber; aceitar {opiniões, idéias}] välkomna, mottaga, {acceptera väl}

acolhedor (s.m) (adj) gästvänlig, trivsam, hemtrevlig

acolhida (s.f) mottag -ande, -ning, bemötande

acolhimento (s.m) mottagande; gästfrihet

Glosor

acolher (verb 2:a konjugation)

Saturday, July 14, 2007

Ab

abusar (v) [cometer abuso] missbruka

abuso (s.m) (-s) missbruk

acabado (adj) [que se acabou; terminado; concluído; completo: pronto] avslutad

- abatido, envelhecido {maskulinum}, acabada, envelhecida, abatida {femininum} (utsliten)

acabar (v) [concluir, terminar, completar] avsluta; upphöra, sluta

academia (s.f) {a/uma/s} akademi

acadêmico (adj) [membro de academia; estudante universitário] akademisk

açafrão (s.m) [ urucu; {tempero(-s)= krydda}] saffran

açaí (s.m) [fruta da Amazónia] frukt från Amazônia

acalmar (v) lugna

- acalmar-se lugna sig

acampamento (s.m) läger

acampar (v) kampa; slå läger

acanhado/a (adj) [tímido/a] blyg, generad

ação (s.f) (pl. ações) handling

- a/uma ação [pl. ações] aktie; värdepapper

acarajé (s.m) [comida tipica do norte do Brasil] mat från norra Brasilien

acarinhar (v) [tratar c/ carinho; acariciar] smeka

acaso (s.m) [sorte; destino] slump; tillfällighet

- (ao)por acaso; à toa; casualmente (adv) av en slump; på måfå

acebolado (adj) [temperado com bastante cebola] mat kryddade med mycket gullök

aceitar (v) [concordar em receber; admitir] acceptera; mottaga

- aceitação (s.m) acceptering; mottagende

- aceitável (adj) antaglig, -bar

acelerador (adj/s.m) gaspedal (ex: bil)

aceleração (s.f) [pl.-ões] acceleration

acelerar (v) [aumentar a velocidade de; apressar-se] påskynda; öka farten

acenar (v) vinka

acender* (v) tända

acento (s.f) [gram. sinal gráfico; sotaque] accent, betoning

- acento agudo(grave) [`/´] {akut (grav) accent}

- acento circunflexo [^] {cirkumflex}

- acento tónico {tryckaccent}

acentuação (s.m) [pl. -ões] betoning

To input the acute a á (0225), hold down the ALT key, type 0225 on the numeric keypad, then release the ALT key.

Accent (Cap) Grave
0192 À
0200 È

0204 Ì

0210 Ò
Grave (Lower)

0217 à
0224 è
0232 ì
0236 ò
Acute (Cap)

0249
Á
0193 É
0201 Í
0205 Ó
Acute (Lower)

0221 á
0225 é
0233 í
0237 ó
Circumflex (Cap)
0253 Â
0194 Ê
0202 Î
0206 Ô
Circumflex (Lower)

0219 â
0226 ê
0234 î
0238 ô
Tilde (Cap)

0251 Ã
0195 Ñ
0209 Õ

Tilde (Lower)
0213 ã
0227 ñ
0241 õ

cedille

0199 Ç
0231 ç

Umlaut (Cap)

0220 Ü

Umlaut (Lower)

0252 ü


Sunday, June 17, 2007

AB

abortar (v) {1:a konjuga. -ar} göra abort

aborto (s.m) {plu.(-s), o/um/s aborto(-s)} abort

abraçar (v) {1:a konjuga. -ar} omfama, krama

abraço (s.m) { plu.(-s) kram

abreviar (v) {1:a konjuga. -ar} [tornar breve; resumir; reduzir] förkorta, göra kortare

abreviatura (s.f) { plu.(-s), a/uma/s abreviatura(-s)} förkortning(-ar)

abridor (s.m) {plu.(-s)} [abridor de garrafa/s{flask}, lata/s{burk}] öppnare

- abridor de garrafa (flasköppnare)

- abridor de lata (burköppnare)

abrigar (v) {1:a konj. -ar} [resguardar(-se); proteger(-se);] skydda 

abrigo (s.m) (-s) [lugar que abriga] skydd

abril (s.m)  april 

- o quarto mês do ano (årets fjärde månad)

- o/um/s mês(-es) (månad(-er))

abrir (v) {3:e konjuga. -ir} öppna

- abrir a porta (öppna dörren)

- abrir um pacote (öppna ett paket)

- a loja abre as 9 horas (affären öppnar kl.9)

- abrir um congresso (öppna en kongress)

- abrir um jogo ( öppna ett spel)

absolutamente (adv) absolut, fullständigt, helt, ovillkorligt

absoluto (adj) absolut, fullständigt, fullkomlig

abstrato (adj) [#* concreto] abstrakt (# konkret)

absurdo (-a) (adj) absurd

abundância (s.f) [grande quatidade, fatura] riklighet, överflöd

abundante (adj) riklig

abusado (adj) [intrometido; provocador; aborrecido; enfadonho] fräck

Vocabulário/Glosor

# [simbolo p/ "antônimo] = antonymer{=motsatsord}, #

s.m = substantiv maskulinum

s.f = substantiv femininum

-a = ord i femininum {ex: coisa absurda/ sak absurd}. P.S. stam ord "absurdo" (adj) det är maskulinum ord slutar på -o. Det är bara lägga -a då ord blir "femininum".

coisa(-s) (s.f)  = sak (-er)

-s (plural) = plularis 

Ni kan titta i andra Blog som har portugisiska grammatik .

Monday, June 4, 2007

Aa

a [art. def. fem. sing.] [pron. pess. da 3.a pess. do sing. fem.] {a bestämd artikel (femininum) alla substantiv som slutar på a är fem. (femininum), -en, -ett; den, det; (ett-ord och en-ord)
[
Singular - feminino] Singularis - femininum {bestäm artikel singularis}
- a casa (ett-ord)huset
- a mesa (ett-ord)bordet
- a menina (en-ord)flickan
[Plural - feminino] Pluralis - femininum a+s +s { bestäm artikel pluralis}

- as casas - husen
- as mesas - borden
- as meninas - flickorna
[Singular - feminino] Singularis - femininum { obestämd artikel singularis}

- uma sala - ett rum
- uma cadeira - en stol
- uma mulher* - en kvinna
[Plural - feminino] Pluralis - femininum a+s +s {obestämd artikel pluralis}

- umas salas - rum
- umas cadeiras - stolar
- umas mulheres - kvinnor
a [prep] till, på, åt
- ir à feira ( går på marknad)
- ir à pé (till fots; gå, promenera)
- feito à mão (handgjord)
abaixar (v) [v. första regelbundna konjugationer som slutar på -ar] sänka
abaixo (adv) [em/por baixo] ned
abaixado (adj) nedre, nederst
abaixamento (s.m.) sänkning
abandonar (v) [v. 1:a regelb konjuga -ar] lämna, överge
abatido (-a) (adj) svag, utmattad
abelha (s.f.) bi
abençoar (v) [v. 1:a regelb konjuga -ar] välsigna
aberto (-a) (adj) öppen
- a porta do carro está aberta (bilen dörren är öppen)
- o saco está aberto {o saco (s.m) = påsen)
- o portão estava aberto {o portão (s.m) = grinden}
- a porta da casa {hus dörren}
aborrecer (v) [v. 2:a regelb konjuga -er] tråkar ut
aborrecido (-a) (adj) tråkig
aborrecimento (s.m) tråkighet

Abreviaturas/Förkortningar
-a (ord i femininum)
adj - adjetivo (adjektiv)
adv - advérbio, adverbial ( adverb)
art - artigo (artikel)
f. fem - feminino (femininum)
gír - gíria (slang)
gram - gramática (grammatik)
m - masculino (maskulinum)
nr - número(-s) (nummer)
neg - negativo(-a) (negativ)
perf - perfeito (perfekt {verb})
p.ex. - por exemplo (till exempel)
pl - plural (pluralis)
prep - preposiçao (preposition)
pres - presente[v] (presens {verb]
pret - pretérito[v] (preteritum {verb})
pro - pronome (pronomen)
s - substantivo (substantiv)
s.f - substantivo feminino (substantiv femininum)
s.m - substantivo maskulinum (substantiv maskulinum)
-s - (ord i pluralis)
sing - singular (singularis)
sinôn - sinônimo (synonym)
v - verbo (verb)

Ny Ordlista Svenska-Portugisiska

Jag har gjort en ny "Blogg" en "Ordlista svenska-portugisiska". Här http://ordlistasvpt.blogspot.com