Thursday, October 25, 2007

AG

agredir (v) {bater em, espancar} [verb 3:e konjugation] anfalla, överfalla

agressão (s.m.) {pl. -ões} [insult, ofensa] angrepp, anfall

agressivo/a (adj) aggressiv

agrião (s.m.) {pl. -ões} vattenkrasse

agricultor (adj) (s.m) {pl.-es} [lavrador] lantbrukare, bonde

agricultura (s.m) lantbruk

agronomia (s.f) agronomi

agrônomo (adj) (s.m) agronom

agrupar (v) ordna, gruppera

água (s.f.) vatten

- água doce (sötvatten)

- água com gás (kolsyrattvatten)

- água mineral (mineralvatten)

- água potável (dricksvatten)

aguardar (v) [esperar] [verb 1:a konjugation] vänta på

aguardente (s.f) [cachaça] brännvin

agudo (adj) (m.) [gram. que denota intensidade (acento)] akut; vass {grammatik: akutaccenten}

agüentar (v) [sustentar; suportar; resistir] tåla, stå ut med

águia (s.f) örn {en fågel}

agulha (s.f) nål

ah! (interj) [ indic. de admiração, dor, etc] ah! å!

- ah sim? (jaså!)

ai (adv) [nesse lugar] där

- até ai (ända ditt)

ainda (adv) [até agora, até então, novamente; mais; além de; afinal] ännu, alltjämt; ytterligare

- ainda assim (ändå, trots allt)

- ainda bem (lyckligtvis)

- ainda agora (nyss)

aipim (s.m) [mandioca, macaxeira] kassava, maniok

aipo (s.m) selleri (grönsaker)

ajoelhar (v) [verb 1:a konjugation] knäböja

ajuda (s.f) [ação ou efeito de ajudar, auxílio] hjälp; bistånd

ajudante (adj) (m. e f.) medhjälpare

ajudar (v) [verb 1:a konjugation] hjälpa

ajustar (v) [verb 1:a konjugation] anpassa, justera

Thursday, October 18, 2007

AG

agarrar (v) gripa

- agarrar-se hålla sig fast

agasalhado (m.) (adj) [-a(f.), plu. -s] varm klädd

agasalhar (v) klä varmt

agasalho (s.m) varmt plagg

agência (s.f) agentur, byrå, kontor

- agência de turismo [turistbyrå]

- agência de viagens [resebyrå]

agenda (s.f.) anteckningsbok, dagordning

agente (adj) (s.m.) ombud, agent

- agente da passiva (grammatik)

ágil (adj) [(pl. ágeis), ligeiro, rapido] smidig, snabb

agilidade (s.f) vighet

agir (v) [ 3:e konjugation] handla, uppträda

agora (adv) nu

- até agora [hittills]

- agora mesmo [just nu, med detsamma]

agosto (s.m) [oitavo mês do ano] augusti { åttonde månader av året}

- Agosto [ portugisiska fråm Portugal med stor bokstav)

- Agosto [portugisiska fråm Brasilien med stor bokstav bara för att datera brev] t.ex.: Rio den 10 Agosto 2007 { Rio, 10 de Agosto de 2007}

agradar (v) [satisfazer] behaga, tilltala

agradável (adj) [ (pl. -eis), que agrada] behaglig, trevlig

agradecer (v) [demonstrar gratidão] visa sin tacksamhet för, tacka för

agradecido (adj) (m.) [f.-a)] tacksam

- - mal agradecido { otacksam}

agradecimento (s.m) tacksamhet

agrário (adj) [ relativo ao campo, à agricultura; agrícola; rural] jordbruk

Thursday, October 11, 2007

AE

aéreo (adj) luftig

aeróbica (s.f) gymnastik

aeroporto (s.m) flyplats

afastar (v) [apartar(-se), separar(-se)] avlägsna, {flyta på dig}

afastado (adj) avlägsen

afastamento (s.m) avlägsnande

afeição (s.f) [amor, amizade, afeto, estima, simpatia, apego] tillgivenhet

afegão (s.m) [pl. -ãos] afgansk

Afeganistão (m.) Afganistan

afiado (adj) vass {t ex kniv (faca/s), sax (tesoura/s)}

afiar (v) slipa

a fim de (prep) [para] för att

afinal (adv) [por fim, finalmente] äntligen, till slut

afinar (v) [tornar fino; hamonizar instrumento/s] stämma{instrument], justera, trimma

afinidade (s.f.) likhet, samstämmighet

afirmar (v) [declarar com firmeza ] påstå, försäkra

afirmativa (s.f.) [bekräftelse, jakande svar

afirmativo (adj) jakande, bekräftande

aflição (s.f) [(pl. -ões) agonia, angústia] lidande

afligir (v) [3:e konjugation] bedröva, plåga

afogar (v) [sufocar, asfixiar, abafar, sufocar-se] dränka; drunkna

afundar (v) sjunka, sänka

Ny Ordlista Svenska-Portugisiska

Jag har gjort en ny "Blogg" en "Ordlista svenska-portugisiska". Här http://ordlistasvpt.blogspot.com